ЈП Студенчица во јануари 2014 година ја пушти во работа МХЕ Добреноец со инсталирана моќност од 460kW при проток од 300l/s.

Планирано годишно производство на електрична енергија од хидроцентралата: 2.430.000 kWh

  

SCADA ситемот на ЈП Студенчица Кичево служи за воведување на мерење на сите превземени количини на вода од страна на корисниците на водоводот.

Основни карактеристики на SCADA системот се:

- Автоматско управување со распределбата на вода врз основа на предефинирани протоци и количини во зависност од расположливата количина на вода

- Сигнализации и аларми за разни пореметувања во системот

- Визуелизација на системот и негово целосно пратење од едно место

 

За потребите на ЈП Студенчица Кичево во текот на 2013 година набавена е комбинирана градежна машина (ровокопач-утоварач) сo додаток плуг за чистење на снег. Набавената машина e од реномираниот британски производител JCB и тоа модел на машина 4CX ECО. Машината работи на дизел гориво има зафатнина на мотор од 4400cm3 и моќност од 81KW.

Во текот на 2014 година пуштена во употреба е нова станица за катодна заштита на Барбарас.

Станицата за катодна заштита е со следните карактеристики:

-          Umax=50 V ;

-          Imax=15 A ;

-          Регулација континуирана ;

-          Вградена заштита од атмосферски празнења;

-          Сместена во обезбедено ормарче за надворешна експлоатација