Издашноста на изворот во текот на месец март 2019 година се движеше во граници од 616 литри во секунда како минимална, до 1046 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец март изнесува 884 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 32,13 сантиметри, максималната 35, додека пак минималната е 26 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец април 2019 година се движеше во граници од 930 литри во секунда како минимална, до 1363 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец април изнесува 1162 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 36,78 сантиметри, максималната 39,50, додека пак минималната е 33 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец февруари 2019 година се движеше во граници од 623 литри во секунда како минимална, до 780 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец февруари изнесува 681 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 27,69 сантиметри, максималната 30, додека пак минималната е 26,2 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јануари 2019 година се движеше во граници од 623 литри во секунда како минимална, до 693 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јануари изнесува 652 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 26,95 сантиметри, максималната 28 додека пак минималната е 26,2 сантиметри.

 Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.