Издашноста на изворот во текот на месец јануари 2019 година се движеше во граници од 623 литри во секунда како минимална, до 693 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јануари изнесува 652 литри во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 26,95 сантиметри, максималната 28 додека пак минималната е 26,2 сантиметри.

 Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.