Издашноста на изворот во текот на месец февруари 2019 година се движеше во граници од 623 литри во секунда како минимална, до 780 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец февруари изнесува 681 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 27,69 сантиметри, максималната 30, додека пак минималната е 26,2 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.