Издашноста на изворот во текот на месец април 2019 година се движеше во граници од 930 литри во секунда како минимална, до 1363 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец април изнесува 1162 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 36,78 сантиметри, максималната 39,50, додека пак минималната е 33 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.