Издашноста на изворот во текот на месец јуни 2019 година се движеше во граници од 1046 литри во секунда како минимална, до 1446 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јуни изнесува 1231 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 37,70 сантиметри, максималната 40,5, додека пак минималната е 35 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.