Издашноста на изворот во текот на месец октомври 2019 година се движеше во граници од 502 литри во секунда како минимална, до 574 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец октомври изнесува 548 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 24 сантиметри, максималната 24,80, додека пак минималната е 22,50 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.