Овластено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

 
Бранкица Ваневска

e-mail:   Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 078 484 991

ЈП ,,Студенчица,, Кичево
бул. Ослободување 60А/1-1 
П.фах 23
6250 Кичево

тел. 045/220-121

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
web: www.studencica.com.mk

 


Слободен пристап до информации од јавен карактер

 
Согласно Законот  за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/06, бр.86/08, бр.6/10, 42/14, бр.148/15 , бр. 55/16 и 64/2018) , во Република Македонија, секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа: (пол, расна, верска, национална, сексуална определба или политичко убедување), може да поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер. Законот ова право им го овозможува и на странските правни и физички лица.

Барање се поднесува на образец утврден од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер .

Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Барањето треба да содржи назив на имателот на информации, име и презиме на барателот, фирмата или правното лице, податоци за можен застапник/полномошник, информацијата со која сака да се запознае, начинот на кој сака да ја добие информацијата.

Во барањето треба да бидат посочени и адреса, тел. контакт, или е-маил на барателот на информацијата. Барателот има право да поднесе и усно барање.

ЛИНК ДО ( Образец ПП-1)тука

Годишен извештај за 2019 година за поднесени барање согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

  

ЛИСТА

ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР на ЈП ,,Студенчица,, Кичево

Прописи кои се однесуваат на надлежноста на ЈП ,,Студенчица,,Кичево

Закон за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015;39/2016 и 64/2018)

Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/2011, 54/2011, 163/2013, 10/2015, 147/2015 и 31/2016). Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 199/2005 од 24 јануари 2007 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2007.

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018).

 


ЗА ИЗВОРОТ

Издашност на изворот на река Студенчица

Водотеци и протеци

 
ОРГАНИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,,СТУДЕНЧИЦА,, КИЧЕВО

-управен одбор,

-надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење и

-директор

 
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење,

годишни сметки и извештај за работа на јавното претпријатие