Në vitin 2014, u vu në përdorim një stacion i ri për mbrojtjen katodike nё Barbaras.

Stacioni i mbrojtjes katodike ka karakteristikat e mëposhtme:

- Umax=50 V ;

- Imax=15 A ;

- Rregullimi i vazhdueshëm;

- Mbrojtje e integruar kundër shkarkimeve atmosferike;

- I vendosur  në një gardërobë të siguruar për eksploatim tё jashtёm.