Personi i autorizuar për qasje të lirë në informacione me karakter publik:

Brankica Vanevska

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 078 484 991

Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1

P.fax 23

6250 Kërçovë

tel. 045 / 220-121

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

web: www.studencica.com.mk

 

Qasje e lirë në informacionin publik

Sipas Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 13/06, nr. 86/08, nr. 6/10, 42/14, nr.148 / 15, nr. 55/16 dhe 64/2018), në Republikën e Maqedonisë, çdo person juridik ose person fizik pa diskriminim mbi ndonjë bazë (gjinore, racore, fetare, kombëtare, orientim seksual ose mendim politik) mund të paraqesë Kërkesë për qasje në informata publike. Ligji gjithashtu  këtë të drejtë ua lejon personave të huaj juridik dhe fizik.

Kërkesa duhet të dorëzohet në një formë të përcaktuar nga Komisioni për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik.

Një kërkesë mund të paraqitet në një fletë të bardhë, por kërkuesi është i detyruar të deklarojë se është Kërkesë në bazë të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik.

Aplikimi duhet të përmbajë emrin e mbajtësit të informacionit, emrin dhe mbiemrin e aplikantit, firmën ose personin juridik, të dhënat për një përfaqësues të mundshëm, informacionin me të cilin ai / ajo dëshiron të njihet, mënyrën në të cilën ai / ajo dëshiron të marrë informacionin.

Te kërkesa duhen të theksohen edhe tel. kontakt, ose email I kërkuesit të informacionit,  Aplikuesi ka të drejtë të paraqesë kërkesë me gojë. (Formulari PP-1)

RAPORTI VJETOR I INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK PËR VITIN 2019

LISTA

PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK TË NP "Studencica", Kërçovë

Rregulloret lidhur me kompetencën e NP "Studencica", Kërçovë

Ligji për Ndërmarrjet Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012; 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 dhe 64/2018)

Ligji për furnizimin me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/2011, 54/2011, 163/2013, 10/2015 , 147/2015 dhe 31/2016). Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 199/2005 të 24 janarit 2007 të publikuar në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nr. 16/2007.

Ligji për qasje të lirë në informata me karakter publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 dhe 64/2018).

 

 

PËR BURIMIN

Botimi i burimit të lumit Studenҫica

Ujërat dhe rrjedhat

ORGANET E NDËRMARRJES PUBLIKE ,,STUDENҪICA KËRҪOVË”

- Bordi i Drejtorëve,

- Bordi mbikëqyrës për kontrollin e operacioneve materiale dhe financiare dhe

-Drejtori

RAPORTI FINANCIAR

raportet tremujore që përmbajnë tregues të performancës financiare,

llogaritë vjetore dhe një raport mbi funksionimin e ndërmarrjes publike drejtuesit.