Ndërmarrja publike për furnizim me ujë ,, Studenҫica” është themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe operon me Kompaninë Rajonale të Furnizimit me ujë Studenҫica Stafi i lartë në NP Studencica ka të bëjë me mbajtjen e një niveli të lartë të performancës së veprimtarisë me interes publik-- furnizim me ujë të 9 komunave dhe TE’’Oslomej".

Sfida dhe vizioni ynë:

NIVEL I LARTË I BESIMIT SI DHE BASHKËPUNIM AFATGJATË ME PËRDORUESIT

Për realizimin e qëllimit kryesorë ndërmarrja publike për furnizim me ujë Studenҫica kryesisht fokusohet në kënaqësinë e klientit dhe mbrojtjen e mjedisit, në lidhje me parimet e mëposhtme:

  • Procese plotësisht  të dokumentuara të punës duke identifikuar dhe hequr vazhdimisht papajtueshmëritë nga të gjithë punonjësit.
  • Qëndrimi profesional dhe përkushtimi për plotësimin e nevojave të përdoruesve, plotësimi i kërkesave dhe realizimi i tyre në afatet e miratuara.
  • Planifikim adekuat dhe në kohë i të gjitha aktiviteteve.
  • Sigurimi i një mjedisi të shëndetshëm pune dhe trajnimi për ngritjen e vetëdijes së punonjësve për punë cilësore.
  • Plotësisht përmbushja dhe tejkalimi i kërkesave dhe pritjeve të përdoruesve përmes zbatimit të praktikave më të mira.Iniciativa për zhvillim në sistemin e ujësjellësit.
  • Respektimi i rregullave ligjore dhe kërkesave të shtetit.Nivel i lartë i marrëdhënieve profesionale me furnizuesit dhe palët e tjera të interesit.Krijuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001: 2008 dhe shqyrtimin e tij të efikasitetit dhe efektivitetit.
  • Është krijuar politika e cilësisë për të përcaktuar dhe rishikuar objektivat e cilësisë në përputhje me kërkesat e ISO 9001: 2008.
  • Politika e cilësisë është në dispozicion të publikut dhe është një detyrim për të gjithë punonjësit.

KËNAQËSIA JUAJ ËSHTË QËLLIMI DHE PËRGJEGJËSIA JONË