SCADA ситемот на ЈП Студенчица Кичево служи за воведување на мерење на сите превземени количини на вода од страна на корисниците на водоводот.

Основни карактеристики на SCADA системот се:

- Автоматско управување со распределбата на вода врз основа на предефинирани протоци и количини во зависност од расположливата количина на вода

- Сигнализации и аларми за разни пореметувања во системот

- Визуелизација на системот и негово целосно пратење од едно место

- Снимање на податоците во бази на податоци и нивна обработка

- Брз проток на информациите

- Видео надзор за мерни станици

- Фотоволтаични системи за мерно регулациони станици

 Повеќе слики во галерија.