Во текот на 2014 година пуштена во употреба е нова станица за катодна заштита на Барбарас.

Станицата за катодна заштита е со следните карактеристики:

-          Umax=50 V ;

-          Imax=15 A ;

-          Регулација континуирана ;

-          Вградена заштита од атмосферски празнења;

-          Сместена во обезбедено ормарче за надворешна експлоатација