Табеларен преглед на минималните, средните и максималните вредности на водостој и проток на Каптажа за 2020 година.

  

Издашноста на изворот во текот на месец декември 2020 година се движеше во граници од 532 литри во секунда како минимална, до 735 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец декември изнесува 595 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 25.40 сантиметри, максималната 29 додека пак минималната е 23.50 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец ноември 2020 година се движеше во граници од 548 литри во секунда како минимална, до 654 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец ноември изнесува 564 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 24.50 сантиметри, максималната 27 додека пак минималната е 24 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец октомври 2020 година се движеше во граници од 581 литри во секунда како минимална, до 735 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец октомври изнесува 681 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 27.70 сантиметри, максималната 29 додека пак минималната е 25 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец септември 2020 година се движеше во граници од 735 литри во секунда како минимална, до 780 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец септември изнесува 753 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 29.40 сантиметри, максималната 30 додека пак минималната е 29 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец август 2020 година се движеше во граници од 780 литри во секунда како минимална, до 986 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец август изнесува 930 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 33 сантиметри, максималната 34 додека пак минималната е 30 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јули 2020 година се движеше во граници од 986 литри во секунда како минимална, до 1371 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јули изнесува 1110 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 36 сантиметри, максималната 39.60 додека пак минималната е 34 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јуни 2020 година се движеше во граници од 1404 литри во секунда како минимална, до 1940 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јуни изнесува 1579 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 42 сантиметри, максималната 45.50 додека пак минималната е 40 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец мај 2020 година се движеше во граници од 1862 литри во секунда како минимална, до 2356 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец мај изнесува 2248 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 48 сантиметри, максималната 48.80 додека пак минималната е 44.80 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.