Издашноста на изворот во текот на месец април 2020 година се движеше во граници од 1212 литри во секунда како минимална, до 2315 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец април изнесува 1489 литри во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 41 сантиметри, максималната 48.50 додека пак минималната е 37.50 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.