Издашноста на изворот во текот на месец јули 2020 година се движеше во граници од 986 литри во секунда како минимална, до 1371 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јули изнесува 1110 литри во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 36 сантиметри, максималната 39.60 додека пак минималната е 34 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.