Издашноста на изворот во текот на месец декември 2020 година се движеше во граници од 532 литри во секунда како минимална, до 735 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец декември изнесува 595 литри во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 25.40 сантиметри, максималната 29 додека пак минималната е 23.50 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.