Издашноста на изворот во текот на месец март 2020 година се движеше во граници од 930 литри во секунда како минимална, до 1940 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец март изнесува 1248 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 38 сантиметри, максималната 45.50 додека пак минималната е 33 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец февруари 2020 година се движеше во граници од 877 литри во секунда како минимална, до 975 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец февруари изнесува 930 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 33 сантиметри, максималната 33.80 додека пак минималната е 32 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јануари 2020 година се движеше во граници од 877 литри во секунда како минимална, до 1156 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јануари изнесува 986 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 34 сантиметри, максималната 36.70 додека пак минималната е 32 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2020 година може да се видат на оваа табела.