Табеларен преглед на минималните, средните и максималните вредности на водостој и проток на Каптажа за 2021 година.

  2021mkd

Издашноста на изворот во текот на месец декември 2021 година се движеше во граници од 930 литри во секунда како минимална, до 1579 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец декември изнесува 1116 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 36.10 сантиметри, максималната 42 додека пак минималната е 33 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец ноември 2021 година се движеше во граници од 744 литри во секунда како минимална, до 2844 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец ноември изнесува 867 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 31.80 сантиметри, максималната 52 додека пак минималната е 29.20 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец октомври 2021 година се движеше во граници од 780 литри во секунда како минимална, до 1177 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец октомври изнесува 914 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 32.70 сантиметри, максималната 37 додека пак минималната е 30 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец септември 2021 година се движеше во граници од 817 литри во секунда како минимална, до 930 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец септември изнесува 852 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 31.50 сантиметри, максималната 33 додека пак минималната е 30.80 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец август 2021 година се движеше во граници од 930 литри во секунда како минимална, до 1110 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец август изнесува 981 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 33.90 сантиметри, максималната 36 додека пак минималната е 33 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јули 2021 година се движеше во граници од 1110 литри во секунда како минимална, до 1371 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јули изнесува 1219 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 37.60 сантиметри, максималната 39.60 додека пак минималната е 36 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јуни 2021 година се движеше во граници од 1404 литри во секунда како минимална, до 1884 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јуни изнесува 1617 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 42.40 сантиметри, максималната 45 додека пак минималната е 40 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец мај 2021 година се движеше во граници од 1675 литри во секунда како минимална, до 2170 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец мај изнесува 1884 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 45 сантиметри, максималната 47.40 додека пак минималната е 43 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.