Издашноста на изворот во текот на месец јануари 2021 година се движеше во граници од 710 литри во секунда како минимална, до 2650 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јануари изнесува 1191 литри во секунда.
Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 37.20 сантиметри, максималната 50.80 додека пак минималната е 28.40 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.