Издашноста на изворот во текот на месец август 2021 година се движеше во граници од 930 литри во секунда како минимална, до 1110 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец август изнесува 981 литри во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 33.90 сантиметри, максималната 36 додека пак минималната е 33 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2021 година може да се видат на оваа табела.