Табеларен преглед на минималните, средните и максималните вредности на водостој и проток на Каптажа за 2023 година.

  2023