Organogram

ВД Директор:

м-р Ардита Дани 

 

ВД Заменик Директор

Слободан Аврамоски

 

Помошник директор за економско финансиски работи:

Александар Петрески, службен број за контакт: 076-261-598

 

Помошник директор за правни, заеднички работи и човечки ресурси:

Зора Ивановска, службен број за контакт: 070-244-233

 

Раководител на технички сектор на регионален водоснабдителен систем:

Гоце Наќески, службен број за контакт: 075-327-001