Јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица Кичево успешно го помина процесот за сертификација на Системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015. Валидноста на новиот сертификат, издаден од сертификационата куќа INTERCERT е до 18.09.2026 година.
  Со тоа, Јавното претпријатие Студенчица Кичево потврдува дека ги уважува своите корисници, ги разбира нивните  потреби и очекувања, со настојување целосно да се задоволат сите страни.

Сертификат N 249 Студенчица