Систем на управување на ЈПВ „Студенчица“

 

Oргани на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“се:

 

- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење;

- Управен одбор;

- Директор;

 

Со Решение на Владата на Република Северна Мaкедонија именувани се следните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење:

 1. Лирим Фејза, претседател
 2. Ален Цаноски, заменик претседател
 3. Зорица Чепујноска
 4. Исмаил Мехмеди
 5. Бујар Зенели-Гафурри

 

Со Решение на Владата на Република Северна Мaкедонија именувани се следните членови на Управниот одбор:

 1. Саит Абазовски, претседател
 2. Фестиме Дервиши, заменик претседател
 3. Стојан Мицкоски
 4. Тони Матлиоски
 5. Билјана Спасеска
 6. Мерита Демири
 7. Марјана Андриеска
 8. Јана Костадиновска
 9. Садат Рамчески

 

ВД Директор:

м-р Ардита Дани