Систем на управување на ЈПВ „Студенчица“

 

Oргани на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“се:

 

- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење;

- Управен одбор;

- Директор;

 

Со Решение на Владата на Р.Мaкедонија именувани се следните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење:

 1. Лирим Фејза, претседател
 2. Ален Цаноски, заменик претседател
 3. Зорица Чепујноска
 4. Исмаил Мехмеди
 5. Бујар Зенели-Гафурри

 

Со Решение на Владата на Р.Мaкедонија именувани се следните членови на Управниот одбор:

 1. Саит Абазовски, претседател
 2. Фестиме Дервиши, заменик претседател
 3. Стојан Мицкоски
 4. Тони Матлиоски
 5. Билјана Спасеска
 6. Мерита Демири
 7. Марјана Андриеска
 8. Јана Костадиновска
 9. Садат Рамчески

 

Директор:

Урим Ахмеди