Систем на управување на ЈПВ „Студенчица“

 

Oргани на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“се:

 

- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење;

- Управен одбор;

- Директор;

 

Со Решение на Владата на Република Северна Мaкедонија именувани се следните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење:

 1. Лирим Фејза, Претседател
 2. Ален Цаноски, Заменик претседател
 3. Жарко Мариноски
 4. Исмаил Мехмеди
 5. Бујар Зенели-Гафурри

 

Со Решение на Владата на Република Северна Мaкедонија именувани се следните членови на Управниот одбор:

 1. Јана Костадиновска, Претседател
 2. Фестиме Дервиши, Заменик претседател
 3. Стојан Мицкоски
 4. Даме Лозанкоски
 5. Марјан Младеноски
 6. Влора Алиу
 7. Марјана Андриеска
 8. Салмир Несимоски
 9. Садат Рамчески

 

ВД Директор:

м-р Ардита Дани

 

ВД Заменик Директор:

Слободан Аврамоски