Систем на управување на ЈПВ „Студенчица“

 

Oргани на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“се:

 

- Одбор за контрола на материјално-финансиското работење;

- Управен одбор;

- Директор;

 

Со Решение на Владата на Република Северна Мaкедонија именувани се следните членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење:

 1. Лирим Фејза, Претседател
 2. Ален Цаноски, Заменик претседател
 3. Жарко Мариноски
 4. Исмаил Мехмеди

 

Со Решение на Владата на Република Северна Мaкедонија именувани се следните членови на Управниот одбор:

 1. Јана Костадиновска, Претседател
 2. Фестиме Дервиши, Заменик претседател
 3. Даме Лозанкоски
 4. Марјан Младеноски
 5. Влора Алиу
 6. Салмир Несимоски
 7. Садат Рамчески

 

ВД Директор:

м-р Ардита Дани

 

ВД Заменик Директор:

Слободан Аврамоски