Sistemi SCADA i NP  Studenҫica Kërçovë shërben për të futur matjen e të gjitha sasive të ujit të marra nga përdoruesit e ujit.

Karakteristikat themelore të sistemit SCADA janë:

- Kontrolli automatik i shpërndarjes së ujit në bazë të rrjedhave të paracaktuara dhe sasive në varësi të sasisë së disponueshme të ujit

- Sinjalizimet dhe alarmet për ndërprerje të ndryshme të sistemit

- Vizualizimi i sistemit dhe ndjekja e tij e plotë nga një vend

- Inҫizimi i tё dhёnave në bazat e të dhënave dhe përpunimi i tyre

- Fluksi i shpejtë i informacionit

- Video mbikqyrje për stacionet matëse

- Sisteme fotovoltaike për matjen e stacioneve të kontrollit

Më shumë fotografi në galeri.