NP Studenҫica në janar të vitit 2014 e lëshoi me punë HE Dobrenoec me fuqi të instaluar prej 460kw në një rrjedhë prej 300l / s. Prodhimi i planifikuar vjetor i energjisë elektrike nga hidrocentrali: 2.430.000 kwh. 

Më shumë fotografi në galeri.

  2