Burimi "Studenҫica" ndodhet në anën lindore të malit "Bistra" në një lartësi prej 965 metra, 4-5 kilometra në rrjedhën e sipërme nga fshati Gorni Dobrenoche, komuna e Kërçovës. Sipërfaqja gjeografike e lumit "Studenҫica" është 22.4 km2, por sikurse edhe burime të tjera në këtë zonë, gjithashtu burimi "Studenҫica" ushqehet edhe nga zonat fqinje të ujëmbledhësve, dmth ka rrugë të gjata të ushqimit. Karakteristikë e burimit  është se ai përmban fjolla të ftohta, prandaj burimi dhe lumi mbajnë emrin sipas ujit të ftohtë dhe të pastër.

Burimi dhe rrjedha e lumit Studenҫica