Personi i autorizuar për qasje të lirë në informacione me karakter publik:

Brankica Vanevska

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 078 484 991

Bulevardi i Çlirimit 60A / 1-1

P.fax 23

6250 Kërçovë

tel. 045 / 220-121

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

web: www.studencica.com.mk

 

LIGJ PËR MBROJTJEN E DENONCUESVE
Personi kontaktues: Jagoda Cvetanoska 

e-mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  tel. 078 484 981

  

Qasje e lirë në informacionin publik

PROCEDURA PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS SË QASJES SË LIRË TE INFORMATAT
Kërkesa me gojë ose me shkrim
Neni 12
(1) Kërkuesi qasjen te informata mund ta kërkojë me gojë, me shkrim ose me shkresë elektronike.
(2) Kërkuesi është i detyruar në kërkesë të prononcohet për mënyrën e komunikimit të mëtutjeshëm me poseduesin e informatës edhe atë me gojë, në formë të shkruar ose në formë elektronike.
(3) Çdo kërkues në bazë të kërkesës ka të drejtë për qasje te informata nga poseduesi i informatave me të cilat disponon, edhe atë me këqyrje, kopje, fotokopje ose shkresë elektronike.
Kërkesa me gojë
Neni 13
(1) Nëse kërkuesi kërkon qasje te informata me kërkesë me gojë, poseduesi i informatës është i detyruar kërkuesit t’i mundësojë qasje te informata, në mënyrë me të cilën kërkuesi do të ketë kohë të jaftueshme të njihet me përmbajtjen e saj, me çka poseduesi i informatës përpilon procesverbal, përveç nëse bëhet fjalë për informata nga neni 6 paragrafi (1) të këtij ligji.
(2) Nëse poseduesi i informatës përgjigjet pozitivisht në kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, menjëherë,
ndërsa më së voni në afat prej pesë ditësh nga dita e parashtrimit të kërkesës, mundëson njohje me përmbajtjen e informatës së kërkuar në mënyrë që ia jep për këqyrje ose i siguron kopje, fotokopje ose shkresë elektronike nga informata e kërkuar.
(3) Nëse poseduesi i informatës përgjigjet në mënyrë negative për kërkesën, ose nuk mund t’i përgjigjet
menjëherë kërkesës, si dhe nëse kërkuesi ka kundërshtim me gojë ose me shkrim për mënyrën e njohjes me informatën, personi zyrtar për ndërmjetësim me informata është i detyruar për kërkesën të përpilojë aktvendim në të cilin do të vendosë informata për kërkuesin, datën e pranimit të kërkesës dhe ta njoftojë kërkuesin për kërkesën e veçantë, përkatësisht për informatën e kërkuar.
(4) Kundër aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi i informatës ka të drejtë për ankesë te Agjencia, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit.
(5) Në rastet nga paragrafi (3) i këtij neni procedura e mëtutjeshme me kërkesë me gojë vazhdon si kërkesë me shkrim në pajtim me këtë ligj.
Kërkesa me shkrim
Neni 14
(1) Për kërkesë me shkrim për qasje në informata vendos poseduesi i informatave në procedurë të përcaktuar me këtë ligj.
(2) Për çështje të procedurës nga paragrafi (1) të këtij neni të cilat nuk janë rregulluar me këtë ligj, zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative.
Parashtrimi i kërkesës
Neni 15
(1) Kërkesën për qasje tek informatat e parashtron kërkuesi për poseduesin e informatave.
(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni e parashtruar në formë elektronike konsiderohet kërkesë me shkrim nga neni 14 i këtij ligji.
Përmbajtja e kërkesës
Neni 16
(1) Formën e formularit të kërkesës për qasje tek informatat e përcakton drejtori i Agjencisë dhe poseduesi I informatës është i detyruar t’ia sigurojë formularin kërkuesit.
(2) Kërkesa ka të bëjë me formularin nga paragrafi (1) I këtij neni ose në formë tjetër dhe në mënyrë në pajtim me nenin 12 paragrafi (1) të këtij ligji.
(3) Kërkesa përmban emrin e poseduesit të informatës, emrin personal dhe mbiemrin e kërkuesit të informatës, të dhëna për procesverbalin e mundshëm ose personin e autorizuar, formën ose personin juridik.
(4) Në kërkesë kërkuesi është i detyruar ta theksojë informatën me të cilën do të njihet dhe në çfarë mënyre do të njihet me përmbajtjen e informatës së kërkuar (këqyrje, përshkrim, fotokopje, shkresë elektronike).

(Formulari PP-1) PDF

(Formulari PP-1) Word

RAPORTI VJETOR I INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK PËR VITIN 2019

RAPORTI VJETOR I INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK PËR VITIN 2020

 

LISTA

PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK TË NP "Studencica", Kërçovë

Rregulloret lidhur me kompetencën e NP "Studencica", Kërçovë

Ligji për Ndërmarrjet Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012; 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/19 dhe 275/19)

Ligji për furnizimin me ujë të pijshëm dhe kullimin e ujërave të zeza urbane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/2011, 54/2011, 163/2013, 10/2015 , 147/2015 dhe 31/2016). Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë U. nr. 199/2005 të 24 janarit 2007 të publikuar në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" nr. 16/2007.

Ligji për qasje të lirë në informata me karakter publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 101/19").

  

PËR BURIMIN

Botimi i burimit të lumit Studenҫica

Ujërat dhe rrjedhat

ORGANET E NDËRMARRJES PUBLIKE ,,STUDENҪICA KËRҪOVË”

- Bordi i Drejtorëve,

- Bordi mbikëqyrës për kontrollin e operacioneve materiale dhe financiare dhe

- Drejtori

RAPORTI FINANCIAR

raportet tremujore që përmbajnë tregues të performancës financiare,

llogaritë vjetore dhe një raport mbi funksionimin e ndërmarrjes publike drejtuesit.