Ndërmarrja e ujësjellësit "Studenҫica" është themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe administron Studençidën Rajonale të Ujësjellësit. Stafi në NP Studenҫica është përgjegjës për ruajtjen e një niveli të lartë të aktivitetit të interesit publik - furnizimit me ujë për 7 komuna dhe TEC ,,Oslomej”.

Vizioni:

Niveli i lartë i besimit dhe bashkëpunimit të gjatë me përdoruesit.

Misioni:

  Misioni ynë është të ruajmë një nivel të lartë të performancës së shërbimit publik - furnizimit me ujë, duke ruajtur vazhdimisht mjedisin dhe shëndetin e të gjithë përdoruesve duke menaxhuar proceset ekzistuese për mirëmbajtjen e sistemit të furnizimit me ujë.

Për të arritur objektivin e saj kryesor, ndërmarrja e furnizimit me ujë Studenҫica përqendrohet kryesisht në kënaqësinë e konsumatorit dhe mbrojtjen e mjedisit, duke respektuar parimet e mëposhtme:

  • Proceset e punës të dokumentuara plotësisht duke identifikuar dhe hequr vazhdimisht mosrespektimin nga të gjithë punonjësit.
  • Qëndrim dhe angazhim profesional për të kënaqur nevojat e përdoruesve, përmbushjen e kërkesave dhe realizimin e tyre brenda afateve të dakorduara.
  • Planifikimi me kohë dhe adekuat i të gjitha aktiviteteve.
  • Sigurimi i një mjedisi të shëndetshëm pune dhe trajnim për të rritur ndërgjegjësimin e punonjësve për punë cilësore.
  • Plotësimi dhe tejkalimi i plotë i kërkesave dhe pritjeve të klientit përmes praktikës më të mirë.
  • Fillimi i një nisme zhvillimore në sistemin e furnizimit me ujë.
  • Pajtueshmëri me ligjet dhe kërkesat e shtetit.
  • Niveli i lartë i marrëdhënieve profesionale me furnitorët dhe paleve tjera te interesuara.
  • Krijuar dhe përmirësuar vazhdimisht sistemin e menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat e ISO 9001: 2015 dhe rishikimin e tij të efikasitetit dhe efektivitetit.
  • Politika e cilësisë është krijuar për të përcaktuar dhe rishikuar objektivat e cilësisë në përputhje me kërkesat e ISO 9001: 2015.

Politika e cilësisë është e disponueshme publikisht dhe është një detyrim i të gjithë punonjësve.