Sistemi rajonal i ujësjellësit Studenҫica është një strukturë kapitale nё Republikёn e Maqedonisё që mbulon burimet e lumit Studenҫica në një lartësi prej 965 metra dhe është dimensionuar për një normë rrjedhje prej 1500 l / s me gjatësinë e përgjithshme të tubacionit kryesor dhe objektet përcjellëse prej 110 km.

Burimet e lumit Studenҫica janë të vendosura në anën lindore të malit Bistra në afërsi të fshatit Gorni Dobrenoec tё komunёs sё Drugovёs.  Studenҫica u ndërtua në tri faza nga viti 1974 deri në vitin 1983 dhe realizon furnizim me ujë komunat e: Drugovёs, Kёrҫovёs, Osllomesё, Vraneshnicёs, Pllasnicёs, komunёn e Makedonski Brod, Dolnenin, Krushevёn dhe Prilepin si dhe TC ,,Osllomej”, me rreth 150.000 banorё.

  Ndёrmarrja publike pёr furnizim me ujё ,, Studenҫica” si subjekt juridik ёshtё krijuar me gjendje ndryshimi, ndarje tё NP pёr furnizim me ujё ,,Studenҫica dhe Zletovica” Shkup , nё dy ndёrmarrje publike me vendim tё bordit drejtues tё NP pёr  furnizim me ujё ,,Studenҫica dhe Zletovica” Shkup e sjellur mё 09.05.2001 nё tё cilёn qeveria e RM e aprovoi me qёndrimin e sjellur mё datё 12.07.2001. Me ndryshimin e statusit, kapitali i pёrgjithshёm dhe mjetet sikurse edhe tё gjitha tё drejtat dhe obligimet e NP ,,Studenҫica dhe Zletovica” Shkup nё tёrёsi i ndёrmerr  NP ,, Studenҫica” Shkup. Aktiviteti I NP ,, Studenҫica” Kёrҫovё bazohet nё vendimin e lartpёrmendur: grumbullim, pastrim dhe distribuim tё ujit pёr pirje dhe pёr ushqim, mirёmbajtje dhe eksploatim tё ujёsjellёsit regjional ,, Studenҫica”  pёr nevojat e 7 komunave edhe atё: Kёrҫova, Plasnica, Makedonski Brod, Dolneni, Krusheva,Krivograshtani dhe Prilepi si dhe ujё teknologjik dhe sanitar pёr nevojat e TE ,,Osllomej”. Sipas vendimit themelor i marrё nё janarё tё vitit 1975 pёr furnizim me ujё nё Kёrҫovё , TE ,,Osllomej”, Makedonski Brod, Prilepi, Krusheva dhe vendet pёr rreth me ujё nga burimi i lumit Studenҫica, ёshtё e paraparё nё fund tё periudhёs sё projektit tё furnizohen me ujё rreth 192.000 banorё. Nё fillim tё vitit 2015 gjendja regjionale e furnizimit me ujё ёshtё: