Издашноста на изворот во текот на месец декември 2019 година се движеше во граници од 827 литри во секунда како минимална, до 1776 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец декември изнесува 1046 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 35 сантиметри, максималната 44, додека пак минималната е 31 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец ноември 2019 година се движеше во граници од 487 литри во секунда како минимална, до 903 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец ноември изнесува 581 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 25 сантиметри, максималната 32,50, додека пак минималната е 22 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец октомври 2019 година се движеше во граници од 502 литри во секунда како минимална, до 574 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец октомври изнесува 548 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 24 сантиметри, максималната 24,80, додека пак минималната е 22,50 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец септември 2019 година се движеше во граници од 581 литри во секунда како минимална, до 654 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец септември изнесува 616 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 26 сантиметри, максималната 27, додека пак минималната е 25 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец август 2019 година се движеше во граници од 654 литри во секунда како минимална, до 803 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец август изнесува 735 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 29 сантиметри, максималната 30,50, додека пак минималната е 27 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јули 2019 година се движеше во граници од 827 литри во секунда како минимална, до 1046 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јули изнесува 943 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 33,24 сантиметри, максималната 35, додека пак минималната е 31 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец јуни 2019 година се движеше во граници од 1046 литри во секунда како минимална, до 1446 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец јуни изнесува 1231 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 37,70 сантиметри, максималната 40,5, додека пак минималната е 35 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец мај 2019 година се движеше во граници од 1278 литри во секунда како минимална, до 1884 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец мај изнесува 1508 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 41,21 сантиметри, максималната 45, додека пак минималната е 38,4 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.

Издашноста на изворот во текот на месец март 2019 година се движеше во граници од 616 литри во секунда како минимална, до 1046 литри во секунда како максимална вредност на проток. Средната вредност за месец март изнесува 884 литар во секунда.

Средната вредност на водостој на Каптажа изнесува 32,13 сантиметри, максималната 35, додека пак минималната е 26 сантиметри.

Измерените податоци за издашноста на изворот и за водостојот во текот на сите месеци од 2019 година може да се видат на оваа табела.